Algemene gebruiksvoorwaarden

 ARTIKEL 1: Onderwerp

In de hieronder opgestelde “algemene gebruiksvoorwaarden” wordt uiteengezet op welke manier de diensten van de website eHealthacademy.be ter beschikking worden gesteld en wat de modaliteiten zijn voor het gebruik ervan door “de Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de site. Zij vormen een contract tussen de site en de gebruiker. Door gebruik te maken van de website, aanvaardt de Gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Indien de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit contract uiteen worden gezet niet aanvaardt, mag hij/zij geen gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden.

ARTIKEL 2: Wettelijke vermeldingen

De website eHealthacademy.be is gecreëerd door en wordt beheerd door de vzw Abrumet, met maatschappelijke zetel aan de Slachthuislaan 26, 1000 Brussel (KBO: 0874.712.643).

ARTIKEL 3: Definities
 • Gebruiker: deze term omschrijft elke persoon die gebruikmaakt van de website of van een van de diensten die op de website worden voorgesteld.
 • Gebruikerscontent: dit zijn de gegevens die de Gebruiker op de website heeft ingegeven.
 • Lid: elke door een voorafgaande inschrijving op de website geïdentificeerde Gebruiker.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord: alle noodzakelijke informatie voor de identificatie van een Gebruiker op de website. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt de Gebruiker toegang tot de diensten die zijn voorbehouden voor de leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.
ARTIKEL 4: toegang tot de diensten

Via de website krijgt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

 • Inschrijving voor praktische opleidingen over het gebruik van software binnen het vakgebied van de geneeskunde en voor informatieseminars over e-gezondheid.
 • Aanvraag voor de organisatie van informatiesessies over e-gezondheid.
 • Een read-only forum.

De via de website toegankelijke diensten zijn afhankelijk van het feit of een Gebruiker al dan geen Lid is.

Een Lid moet zich identificeren met behulp van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, om de volgende handelingen te kunnen uitvoeren:

 • opmerkingen plaatsen op het forum;
 • reageren op onderwerpen die andere leden op het forum hebben gepost;
 • punten geven aan de antwoorden en aan de profielen van andere leden op het forum;

De website is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die toegang heeft tot het internet. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor eigen rekening.

De gebruiker verplicht zich ertoe de inhoud van de site alleen te gebruiken binnen het kader van zijn/haar activiteit als zorgverstrekker. Het is ten strengste verboden de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De site kan de gebruikerscontent op elk moment en om wat voor reden dan ook verwijderen of wijzigen. De Gebruiker ontvangt geen enkele voorafgaande uitleg of waarschuwing wanneer zijn/haar gebruikerscontent worden verwijderd of gewijzigd.

ARTIKEL 5: Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheden van Abrumet

De site wendt alle hem ter beschikking staande middelen aan om een goede toegang tot zijn diensten te verzekeren. Aangezien deze verplichting middelen betreft, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te behalen.

Abrumet, zijn informatieverstrekkers en alle derden zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen op de website eHealthacademy.be

Abrumet geeft geen garantie op de diensten die toegankelijk zijn via de site eHealthacademy.be, technische onjuistheden in de inhoud of typefouten in deze inhoud.

Abrumet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van de site eHealthacademy.be of voor gegevensdiefstal na een inbraak in de informaticasystemen, ondanks de ingezette middelen om deze inbraken te vermijden.

Abrumet wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de site eHealthacademy.be door de Gebruiker of door derden. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, alle onrechtstreekse schade, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of gegevens in het informaticasysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. De gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat de diensten waarvan hij gebruikmaakt, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn/haar gegevens of hardware kunnen beschadigen.

De website kan een optimale garantie op veiligheid en vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens niet waarborgen. Toch verbindt de site zich ertoe alle noodzakelijke middelen aan te wenden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker:

De Gebruiker zorgt ervoor dat zijn/haar wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden en de gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die hierdoor wordt toegebracht aan Abrumet of derden. De Gebruiker draagt de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De site wijst alle aansprakelijkheid af.

Alle schade die door Abrumet of derden wordt geleden door elk gebruik dat de Gebruiker maakt van de site eHealthacademy.be of van de diensten, en dat rechtstreekse of onrechtstreekse schade tot gevolg heeft, valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

ARTIKEL 6: Publicatie door de Gebruiker

Leden kunnen op de site eHealthacademy.be informatie, vragen of opmerkingen publiceren (in de vorm van antwoorden op vragen van andere gebruikers, bijvoorbeeld).

Alle content die de Gebruiker online zet, valt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker respecteert de regels van de nettiquette en plaatst geen content online die de belangen van derden, de openbare orde of de goede zeden kan schaden. Alle rechtzaken die door een gelaedeerde derde tegen Abrumet worden aangespannen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De publicaties op de website worden na publicatie gemodereerd, en de site heeft het recht om berichten te verwijderen van de website eHealthacademy.be, zonder zich daarover bij het lid te moeten verantwoorden.

ARTIKEL 7: Intellectueel eigendom

Conform de beschikkingen van het Wetboek van economisch recht, boek XI, titel 5, inzake auteursrecht en naburige rechten, heeft de gebruiker het recht de gegevens op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

Abrumet behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website eHealthacademy.be en over de diensten, zodat, onder andere, de opmaak, logo’s en symbolen beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht. De hyperlinks op deze websites vallen niet onder deze bescherming.

Alle informatie, in haar oorspronkelijke vorm, is auteursrechtelijk beschermd.

De Gebruiker blijft integraal houder van zijn intellectuele eigendomsrechten. Maar door op de site een publicatie te plaatsen, verleent hij/zij aan Abrumet het niet-exclusieve en gratis recht om deze publicatie weer te geven, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te verdelen, rechtstreeks of via een derde die hiervoor toestemming heeft, in de hele wereld en op alle soorten dragers (elektronisch en niet-elektronisch), voor de volledige duur van het intellectuele eigendom. De Gebruiker verleent met name het recht om zijn/haar publicatie te gebruiken op internet en de mobiele telefonienetwerken.

Abrumet verplicht zich ertoe de naam van het lid te vermelden bij elk gebruik van zijn/haar publicatie.

ARTIKEL 8: Persoonsgegevens

Abrumet, verantwoordelijke voor de verwerking, verzamelt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmaak van een useraccount, voor de administratie, het beheer en de werking van de dienst.

De volgende informatie wordt verzameld en verwerkt:

 • [volledige lijst]

Abrumet geeft deze persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is als gevolg van een wettelijke verplichting.

De verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker zal worden uitgevoerd zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht op inzage, wijziging, en verwijdering van en verzet tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen via:

 • zijn persoonlijke account;
 • een contactformulier dat hier beschikbaar is: https://www.ehealthacademy.be/contact/
 • e-mail, aan info@abrumet.be;
 • een brief, te sturen naar Slachthuislaan 26, 1000 Brussel.
ARTIKEL 9: Hyperlinks

Abrumet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de bronnen van webpagina’s waarnaar de hyperlinks op zijn website verwijzen.

ARTIKEL 10: Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Abrumet behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die in deze algemene gebruiksvoorwaarden worden bepaald, op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 10: Duur

Dit contract is van onbepaalde duur. Dit contract is geldig ten opzichte van de Gebruiker vanaf het moment dat deze van de dienst gebruikmaakt.

Abrumet behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site te ontzeggen aan de Gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden schendt.

ARTIKEL 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Wanneer er, in het geval van een geschil tussen de partijen, niet tot een vriendschappelijke oplossing kan worden gekomen, zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.

De niet-toepasselijkheid van of de tegenstrijdigheid met een dwingende wettelijke bepaling van een van de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft geen enkel effect op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen.